Važtaraščių duomenų teikimo tvarka (i.VAZ)

5 min.|10 rugsėjo, 2016

VAŽTARAŠČIŲ DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA (i.VAZ)

Valstybinei mokesčių inspekcijai privalomai teikiami važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys (toliau –važtaraščio duomenys), esant visoms šioms sąlygoms:

 • Kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;
 • yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Važtaraščio duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo pateiktų važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Kelių transporto kodekse.

Važtaraščio duomenys Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiami elektroniniu būdu:

 • i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną (toliau –i.VAZ duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau –Taisyklių priedas) nustatytus reikalavimus;
 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai, kuri paruošta vadovaujantis Taisyklių priede nustatytais reikalavimais, pateikti;
 • važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai i.VAZ per naudotojo sąsają.

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio rengėjas teikia ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

Detali i.VAZ duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.VAZ Taisyklių priede. i. VAZ duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros apraše, kuris kartu su i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje ir i.VAZ.

Valstybinei mokesčių inspekcijai perduodami šie važtaraščio duomenys:

 1. važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio numeris;
 2. važtaraščio išrašymo data;
 3. krovinio išgabenimo data ir laikas;
 4. krovinio siuntėjo duomenys:

4.1.registracijos numeris/kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);

4.2.pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

 1. vežėjo duomenys:

5.1.registracijos numeris/kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);

5.2.pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

 1. gavėjo duomenys:

6.1.registracijos numeris/kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);

6.2.pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

 1. krovinio pakrovimo adresas;
 2. krovinio iškrovimo adresas;
 3. krovinio pavadinimas;
 4. krovinio kiekis;
 5. krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinis numeris ar jų junginio valstybiniai numeriai.

Važtaraščio rengėjas teikia važtaraščio duomenis su siuntėjo/gavėjo/Vežėjo registracijos numeriu/kodu arba tiksliais pavadinimais, atitinkančiais mokesčių mokėtojų registre nurodytą mokesčių mokėtojo pavadinimą ir jo struktūrą.

Jei siuntėjas arba gavėjas, arba vežėjas yra ne Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas, nurodomas jo pavadinimas ir /arba identifikacinis kodas.

Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščio duomenų teikti neprivaloma, kai:

 • važtaraštyje nurodyti duomenys yra akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente, parengtame Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje(toliau –AIS)ir turinčiame AIS suteiktą identifikacinį gabenimo dokumento numerį;
 • gabenamas krovinys –juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išauginti ir/ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jo įgalioto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir/ar išgavimo vietų. Ši išimtis netaikoma, gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų;
 • krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;
 • krovinio siuntėjas –nėra PVM mokėtojas;
 • krovinio siuntėjas –yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų;
 • gabenamas krovinys –Lietuvos Respublikos muitinės prižiūrimos prekės.

SVARBU! i.VAZ posistemio testavimas:

Visiems mokesčių mokėtojams i.VAZ posistemį numatoma atverti po 2016 rugsėjo 23 d., testavimai vyks iki rugsėjo 28 d., vėliau iki spalio 1 d. pateikti važtaraščių ir jų rinkmenų testiniai duomenys bus išvalyti, paliekant tik mokesčių mokėtojų suteiktas teises ir roles, kad būtų galima sėkmingai teikti duomenis į i.VAZ.

Verslo atstovai galės išbandyti i.VAZ posistemio funkcijas, realiomis sąlygomis pasirinktais būdais perduoti važtaraščio duomenis VMI, pateikti VMI savo pastabas dėl pastebėtų klaidų ar trikių.

Kvietimą, tikslią testavimo datą, registracijos adresą ir prisijungimo prie i.MAS portalo nuorodą VMI paskelbs atskirai.