Aktualus paramos priemonių verslui sąrašas antrojo karantino metu

38 min.|29 sausio, 2021

PASKOLOS KELIONIŲ ORGANIZATORIAMS

Kas gali kreiptis dėl paskolos?

Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones.

Paskola gali būti teikiama Paskolos gavėjui, kuris atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra SVV subjektas ar didelė įmonė.
 2. Veikia Lietuvos Respublikoje.
 3. 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros.
 4. Atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 5. Juridinio asmens atveju, jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą arba, fizinio asmens atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą.
 6. Turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą.
 7. Paraiškos dėl Paskolos gavimo pateikimo metu Paskolos gavėjas ir Įmonių grupė (jei Paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei) yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms Įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.;
 8. Kartu su paraiška dėl Paskolos gavimo, kurioje Paskolos gavėjas deklaruoja apie jam suteiktas paskolas ir lizingo sandorius (įskaitant ir garantuotas paskolas ir lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal Komunikatą, Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį kai Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
 9. Nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka

Kiek?

 • Priemonei skirta suma: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones
 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones.
 • Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur

Terminai

Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d., išmokama – ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d. pagal turimą skolą turistams už neįvykusias keliones.

Paskolos terminai:

 • iki 24 mėn., kai paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur;
 • iki 72 mėn., kai paskolos suma yra didesnė nei 20 tūkst. Eur (įskaitant atvejus, kai terminas pratęsiamas).

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos Paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos Paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus.
 2. turto įkeitimas Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai Paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ (toliau – COVID paskolų priemonė), Paskolos užtikrinimo priemonės turi būti teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal Priemonę ir pagal COVID paskolų priemonę.

Fiksuota metinė palūkanų norma Paskoloms priklausomai nuo Paskolos trukmės yra:

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai)
SVV subjektas 0,1 procento 0,19 procento 0,69 procento
Didelė įmonė 0,19 procento 0,69 procento 1,69 procento

 

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė)
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.)
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priede Nr. 1)
 • Paskolos gavėjo deklaraciją (laisvos formos paaiškinimą) apie neįvykdytas turistines keliones, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams
 • Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti:

 1. Veikia Lietuvos Respublikoje.
 2. 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros.
 3. Atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 4. Juridinio asmens atveju, jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą arba, fizinio asmens atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą.
 5. Jei teikiate klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, paskola teikiama SVV subjektui ar didelei įmonei, turinčiai galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.
 6. Paraiškos dėl Paskolos suteikimo pateikimo metu Paskolos gavėjas ir Įmonių grupė (jei Paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei) yra pateikusi[1] VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms Įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.
 7. Kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo, kurioje Paskolos gavėjas deklaruoja apie jam suteiktas paskolas ir lizingo sandorius (įskaitant ir garantuotas paskolas ir lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal Komunikatą, Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją, aktualią Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame, be kita ko, būtų trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl Paskolos grąžinimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių (jei taikoma).
 8. Nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 9. Turi galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

Kiek?

Priemonei skirta iki 22 mln. Eur teikti paskolas apgyvendinimo bei viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur.

 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas.
 • Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų).

Terminai

 • Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d.
 • Paskolos terminas – iki 72 mėn.
 • Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.
 • Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo.

Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos Paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos Paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai Paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai Paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ (toliau – COVID paskolų priemonė), Paskolos užtikrinimo priemonės turi būti teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal Priemonę ir pagal COVID paskolų priemonę.

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai)
SVV subjektas 0,1 procento 0,19 procento 0,69 procento
Didelė įmonė 0,19 procento 0,69 procento 1,69 procento

 

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.)
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srauto duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1)
 • Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše)

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

SKOLINIMAS VERSLUI PER ALTERNATYVIUS FINANSUOTOJUS – „ALTERNATYVA“

Jei jūsų įmonė priskiriama smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) arba verčiatės individualia veikla ir atitinkate SVV reikalavimus, Jūs galite gauti paskolas, sudaryti lizingo ar faktoringo sandorius pagal priemonę „Alternatyva“. Ši priemonė padės nuo koronaviruso nukentėjusiam SVV, pasinaudojant finansų tarpininkų pagalba, pasiskolinti pinigų, kurie būtini šiam verslui išgyventi karantino laikotarpiu ir pasibaigus karantinui. Priemonės „Alternatyva“ lėšomis gautos paskolos leis SVV gauti būtinų investicijų apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti ir taip tęsti veiklą išvengiant bankroto.

 1. Informacija paskolų gavėjams (SVV)
 • Maksimalus paskolos dydis vienam paskolos gavėjui yra neribojamas.
 • Iš priemonės „Alternatyva“ lėšų vienai paskolai skiriama: kai paskolos teikiamos rinkos sąlygomis – ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų paskolos sumos; kai paskolos teikiamos kaip de minimis pagalba – ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų suma, 100 procentų finansuojama iš priemonės lėšų.
 • Kai paskola teikiama rinkos sąlygomis, ji gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, kai paskola teikiama kaip de minimis pagalba – ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
 • Paskolos SVV teikiamos arba rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant finansų tarpininko nustatytą palūkanų normą, arba kaip de minimis pagalba – tokiu atveju metinė palūkanų norma ne didesnė negu 7 procentai, įskaitant visus galimus mokesčius.
 1. Priemonės “Alternatyva” finansavimo sąlygos
 • Finansų tarpininkai atrinks priemonės „Alternatyva“ sąlygas atitinkančius SVV paskolos gavėjus, kurie būtų finansuojami priemonės „Alternatyva“ lėšomis.
 • Tinkamomis bus laikomos tokios paskolos, kurios skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.
 • Priemonei „Alternatyva“ įgyvendinti skiriama 50 mln. eurų.

 

Atrinkti finansų tarpininkai, teikiantys paskolas rinkos sąlygomis

Atrinkti finansų tarpininkai, teikiantys paskolas kaip de minimis pagalbą

SUTELKTINĖS PASKOLOS „AVIETĖ“

 • Valstybės lėšų dalis, skirta priemonei„AVIETĖ“ paskoloje gali būti tik 40% paskolos lėšų, bet ne daugiau nei 10 tūkst. Eurų.
 • Paskolos trukmė – iki 36 mėn.
 • Paskolas teikia „FinBee Verslui“ ir „Nordstreet“.
 • Paskolos priklauso nuo įmonės rizikos, užtikrinimo priemonių bei paskolos trukmės.
 • Paskolos paskirtis: investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2021-06-30 galima naudotis AVIETĖS paskolomis šiomis sąlygomis:

 • iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 tūkst. Eur
 • per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.
 • AVIETĖ  sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas.
 • Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 10 mln. EUR į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas: labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).

Kiek?

 • Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Terminai

Priemonės galiojimo terminas neapibrėžtas. Informacija apie priemonės įgyvendinimo pasikeitimus bus paskelbta atskiru pranešimu.

Kokie reikalavimai pareiškėjams?

SVV subjektai negali būti bankrutuojantys, restruktūrizuojami ar likviduojami.
SVV subjekto pagrindinė veikla nėra:

 • Nekilnojamojo turto operacijos;
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla.

Kokios paskolos sutartys tinkamos?

 • Paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryta su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo kompensuojant palūkanas (finansų įstaigų sąrašas).
 • Paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti.
 • Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.
 • Jei suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija.
 • Jei paskola sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?

 • Kai paskola suteikta iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ arba „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ lėšų.
 • Kai paskola skirta pirkti ir (ar) statyti nekilnojamajam turtui, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 • Kai paskolos lėšos skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ar kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui, išskyrus INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Kai INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensacijų pagal kitą dalinio palūkanų kompensavimo priemonės aprašą.

Daliniam palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Paskolos sutarties pakeitimo kopija (jeigu yra pasirašytas)
 • Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (jeigu yra pasirašytas)
 • Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
 • Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
 • Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)

SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS

 • Paraišką galima teikti per Mano VMI.
 • Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Vienam pareiškėjui subsidija pagal Aprašą gali būti skiriama vieną kartą.

Subsidija gali būti skiriama savarankiškai įmonei kai ji atitinka vieną iš sąlygų:

 • įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);
 • jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Pažymėtina, jog į subsidiją negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų įstaigos. Jeigu nors viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus Apraše išdėstytus kriterijus:

 • š. m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas;
 • įmonė paraiškos teikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;
 • įmonė iki 2020 m. sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi ir (arba) įskaičiusi bent dalį A klasei priskiriamo GPM į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;
 • įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas už 2019 m. VĮ „Registrų centras“;
 • įmonė registruota Lietuvoje arba įmonė, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, tačiau jos nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;
 • Subsidija gali būti skiriama pareiškėjams visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas.
 • Pagal Aprašą subsidija nėra teikiama pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Ar įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone, vertinama pagal Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateiktus duomenis. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas subsidijų paraiškoje nurodo, kad yra susijęs su užsienio juridinio asmeniu, kartu su paraiška turi pateikti šio užsienio juridinio asmens finansinius duomenis.
 • Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės už 2019 metus sumokėtą ir / arba įskaitytą A klasei priskiriamą GPM sumą:

 • 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.
 • 500 Eur subsidija, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėtas ir / arba įskaitytas GPM yra 2 000 Eur arba mažiau.
 • 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms, kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio – 2020 m. sausio negavo pajamų.

TIESIOGINĖS COVID-19 PASKOLOS

 • Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms ir verslininkams, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.
 • Dėl naujos priemonės gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės.
 • Paskolos sutartis dėl Paskolos suteikimo turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. Paskolos lėšos turi būti išmokamos Paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Paskolos sutarties pasirašymo Paskolos sutartyje nustatyta tvarka, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d

Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos:

 1. Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.
 2. Veikia Lietuvos Respublikoje.
 3. Paskolos gavėjas ir Įmonių grupė (jei Paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais Į paskolą gali pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu.
 4. Paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus,
 5. Kuriam paraiškos pateikimo metu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla arba, verslininko, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme, atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla
 6. turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį yra vertinama
 7. Kuris nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas.
 8. Kuris nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.
 9. Kurio bent viena iš vykdomų ūkinių veiklų nėra finansų, žemės ūkio, miškininkystės taip pat žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose;
 10. Kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo, kurioje Paskolos gavėjas deklaruoja apie jam suteiktas paskolas ir lizingo sandorius (įskaitant ir garantuotas paskolas ir lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal Komunikatą, Paskolos gavėjas yra pateikęs:
 • SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį, kai Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
 • aktualią Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti Verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
 • verslo planą kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, nurodoma esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindintys Verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Verslo subjekto finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui, įskaitant duomenis Verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui (Verslo subjektai turi nurodyti apyvartas už kiekvieną iš šių mėnesių: 2019 m. lapkričio mėn. (kai taikoma), 2019 m. gruodžio mėn., 2020 m. sausio mėn., 2020 m. lapkričio mėn. (kai taikoma), 2020 m. gruodžio mėn., 2021 m. sausio mėn.);
 • Verslo subjekto valdymo organo sprendimą dėl Paskolos gavimo, turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo.
 • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.
 • Paskolų teikimo sutartis galima pasirašyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o lėšos paskolos gavėjui yra išmokamos ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.
 • Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.
 • Paskola pradedama grąžinti po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams.
 • Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

Paskolos teikiamos sumažintomis palūkanų normomis. Taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, priklausanti nuo Paskolos laikotarpio ir Paskolos gavėjo statuso:

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai)
SVV subjektas 0,1 procento 0,19 procento 0,69 procento
Didelė įmonė 0,19 procento 0,69 procento 1,69 procento

PAGALBOS VERSLUI FONDAS

Pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio ir kurių veiklos nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Pagalbos verslo fondą valdo Valstybinė investicijų valdymo agentūra – VIVA

Didelės ir vidutinės įmonės, veikiančios ilgiau kaip 2 m., gali rinktis šias priemones finansavimui:

 • Paskolos nuo 0,3 mln. EUR iki 2 mln. EUR.
 • Jei paramos reikia trumpam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą paskolos forma.
 • Maksimali trukmė – 6 metai.
  • Skolos vertybiniai popieriai nuo 1 mln. EUR.
 • Jei paramos reikia ilgesniam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą skolos vertybinių popierių forma.
 • Maksimali trukmė – 6 metai.
 • Paskolos ir obligacijos vienai įmonei negali viršyti 25 proc. 2019 m. apyvartos.
  • Akcijos ir mišrios priemonės.
 • Jei įmonės skolos finansiniai rodikliai nėra geri, siūloma rinktis pagalbą akcijų ir hibridinių instrumentų, turinčių ar galinčių turėti akcinio kapitalo požymių arba akcinio kapitalo instrumentų forma (konvertuojamos obligacijos, Mezanino paskolos, privilegijuotos akcijos, paprastosios vardinės akcijos).
 • Maksimali trukmė – 6 metai.
 • Rekapitalizavimui skiriamų lėšų suma negali viršyti skirtumo, atsiradusio įmonės kapitalo struktūroje tarp 2019 m. gruodžio 31 d. ir sprendimo investuoti Fondo lėšas priėmimo datos.
 • Subordinuotoji paskola didelei įmonei negali viršyti 8,4 proc. jos 2019 m. apyvartos, vidutinei įmonei – 12,5 proc. jos 2019 m. apyvartos.

Paraišką teikianti įmonė turi atitikti šiuos kriterijus:

 1. įmonė turi veikti Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad įmonės sukurtos darbo vietos yra Lietuvoje ir (arba) mokesčiai mokami Lietuvos Respublikos institucijoms;
 2. įmonė yra didelė arba vidutinė;
 3. 2019 12 31 įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone;
 4. įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas Registrų centrui už pastaruosius 2 metus;
 5. įmonė nėra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą;
 6. be valstybės pagalbos įmonei kiltų rimtų sunkumų norint tęsti veiklą;
 7. įmonė negali gauti reikiamo finansavimo finansų rinkose;
 8. įmonės vadovai ir (ar) akcininkai turi atitikti reputacinius reikalavimus (negali būti pripažinti padarę sunkų, labai sunkų ar tyčinį nusikaltimą ekonomikai, finansų sistemai ir t. t.).

Sektoriai, kurių įmonės negali naudotis Fondo priemonėmis:

 • ginklų ir šaudmenų;
 • tabako ir tabako gaminių;
 • alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimo bei specializuotos prekybos;
 • lošimų ir lažybų;
 • finansinių paslaugų ir draudimo;
 • įmonės, kuriose 25 proc. arba daugiau nuosavybės priklauso valstybei ar savivaldybėms.

Prioritetas bus teikiamas įmonėms pagal šiuos kriterijus

 • prioritetas teikiamas COVID-19 protrūkio paveiktoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamame paveiktų įmonių sąraše esančioms įmonėms;
 • vertinama įmonės svarba sektoriaus mastu;
 • vertinami iki 2020 m. kovo 16 d. įmonės sumokėti mokesčiai ir darbo užmokesčio fondas.

PARAMA DARBDAVIAMS IR DARBUOTOJAMS

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS ESANT PRASTOVOSE. Nuo 2021 metų darbdaviams už prastovose esančius darbuotojus bus kompensuojamas visas (100 proc.) prastovų metu darbuotojui priskaičiuotas ir išmokamas darbo užmokestis. Maksimalus kompensuojamas dydis sieks 1,5 minimalios mėnesinės algos, t. y. 963 eurus „ant popieriaus“. Tačiau kompensuojama suma negalės būti didesnė nei darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis iki antro karantino paskelbimo dienos.

Subsidijos darbo užmokesčiui 100% nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio
Maksimali subsidija 963
Kiek gauna darbuotojas Priskaičiuotą darbo užmokestį
Ne mažiau nei minimali mėnesinė alga (642 EUR.) ant popieriaus, jei darbo sutartimi sulyginta visa darbo laiko norma
Ne daugiau nei 1,5 minimalios mėnesinės algos (963 EUR) ant popieriaus
SVARBU: subsidijos už prastovose esančius darbuotojus bus mokamos dar vieną mėnesį po to, kai baigsis karantinas.

SUBSIDIJOS ĮDARBINUS REMIAMUS BEDARBIUS. Darbdaviai taip pat galės pasinaudoti remiamojo įdarbinimo priemonėmis ir gauti subsidijas darbo užmokesčiui, jeigu įdarbins labiausiai pažeidžiamus gyventojus ir padės jiems vėl sugrįžti į darbo rinką. Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos siunčiamus papildomai darbo rinkoje remiamus bedarbius: pavyzdžiui, turinčius negalią, vyresnio amžiaus ar jaunus asmenis, ilgalaikius, nekvalifikuotus bedarbius ir kt.

Remiami bedarbiai Subsidijos dydis Mokėjimo trukmė
Asmenys, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis 75 proc. Neterminuotai
Asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis ar vidutinis neįgalumo lygis 60 proc. 24 mėn.
Asmenys su negalia, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis ar lengvas neįgalumo lygis, nekvalifikuoti, ilgalaikiai bedarbiai, vyresni kaip 45 metų asmenys, jaunimas iki 29 metų ir kt. 50 proc. 6 mėn
Nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio įdarbinus bedarbį pagal neterminuotą darbo sutartį.
SVARBU: remiamų bedarbių grupei priklausantys asmenys turi būti registruoti Užimtumo tarnyboje.

SODROS ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS. Įmonės karantino laikotarpiu galės atidėti įmokas „Sodrai“ be palūkanų ir delspinigių. Šias įmokas atidėti galės tos įmonės, kurių ūkinė veikla Vyriausybės sprendimu apribojama, įmonė taip pat turi būti įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų sąrašą.

COVID-19 poveikį patyręs verslas įmokų galės nemokėti už karantino laikotarpį, o padengti susidariusią skolą be palūkanų bus galima per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį.