Svarbi informacija dėl pakuočių apskaitos įmonėms

2 min.|31 rugpjūčio, 2021

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Norime priminti, kad neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių, o pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą. Joje turi būti nurodoma visa reikalinga informacija apie pakuočių judėjimą ir kiekius.

Už pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą gresia administracinė atsakomybė ir piniginės baudos, tam tikrais atvejais siekiančios iki 3475 eurų.

Už šios apskaitos vykdymą atsakomybę neša įmonių vadovai, kurie privalo organizuoti pakuotės apskaitą GPAIS pagalba. GPAIS – tai Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos Informacinė sistema.

Pakuočių apskaita vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis GPAIS:

1) sudaromi prekinių vienetų ir jų pakuočių sąrašai;

2) ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas;

3) pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;

4) pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

Mūsų specialistai nuolat seka einamųjų metų Teisės aktų pakeitimus, tad dėl detalesnės pakuočių apskaitos išaiškinimo ar organizavimo visada galite kreiptis į Jus aptarnaujantį „BNM Finance“ buhalterį.